Fanø Bad Antenneforening

Formandsberetning

Generalforsamlingen Fredag den 17. juli 2015

 

Først velkommen til de af vore medlemmer, der er kommet tilstede i dag.

 

I perioden 2014/2015 har der, når henses til antenneanlæggets teknik, som det også var tilfældet sidste år, ikke været de store problemer, mindre problemer både af teknisk karakter og udefra kommende vil det være uundgåeligt, der altid vil være.

Desværre blev de sidste års trend om ingen lynnedslag i anlægget brudt, idet der kom et voldsomt lynnedslag i december måned, som forårsagede adskillige ødelagte TV apparater og routere primært i området ud langs golfbanen. Disse skader blev for den største dels vedkommen relativt hurtig udbedret, dog således at de sidste skader først har kunnet udbedres, når der kom folk i husene, hvilket for de sidstes vedkommen først har været tilfældet inden for den sidste måned.

Omlægningen af opkrævningen af abonnementsafgiften, som jeg omtalte sidste år, trådte i kraft pr 1. januar 2015, hvorefter vi nu betaler afgiften pr. kvartal direkte til Nordby Antenneforening. Denne omlægning er det bestyrelsens opfattelse er forløbet uden de store problemer, og det hele skulle i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, være på plads på nuværende tidspunkt.

Foreningens medlemsantal er stort set uændret i forhold til sidste år.

Foreningen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i indeværende år.

På den tekniske front er der for så vidt angår TV ikke sket det store i indeværende år, for internettets vedkommende har man nu delt vort net op i 2 adskilte sektioner, hvorved der er opnået større hastighed samt et mere stabilt net.

Angående priserne for TV pakker er disse, primært på grund af prisforhøjelser fra leverandør siden også i indeværende år steget, således at vore priser herefter er:

 

Sommerhuse Hel år Dif.

Grund pakken pr. år kr.1.550,00 1.848.00 298,00 Mellem pakken pr. år - 3.130,00 4.160,00 1.030,00

Tillægs pakken pr. år - 4.070,00 5.360,00 1.290,00

 

Tilslutning - 3.900,00

Hvortil kommer forskellige former for mulige tilkøb f.eks. kan man frit udskifte en betalingskanal i mellem- eller tillægspakken med en anden uden at pakkens pris ændres.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en fortsat god sommer og samtidig takke mine bestyrelses kolleger for godt samarbejde i snart mange år. For mit eget vedkommende er dette min sidste beretning, idet jeg bl.a. på grund af alder, mener det på tide at sige stop, og derfor ikke modtager genvalg til bestyrelsen.

 

Erik Lund