kr. kr.
     
Kontingenter 122.400 122.400
Rykkergebyr 20 20
     
Indtægter 122.420 122.420
     
     
Administrative assistancer 25.000 25.000
Arrangement - Sct. Hans 7.360 7.280
Fanø Ugeblad 2.640 3.185
Forsikringspræmier 3.663 3.594
Gaver og repræsentation 900 1.137
Generalforsamling og møder 21.482 21.750
Hjemmeside 454 330
Papir, kopier og kuverter 12.098 13.013
Porto og gebyrer 9.311 10.064
Tilskud – ”Ren Ø-dag” 10.000 1.000
Vinteropsyn 25.575 26.719
 Øvrige  200 0
Omkostninger 118.683 113.072
     
     
Driftsresultat 3.737 9.348
     
     
Finansielle indtægter 844 1.436
     
Finansielle poster 844 1.436
     
     
Årets resultat 4.581 10.784
     
     
     
     
Balance pr. 31.03.2016    
  2016
  kr.
     
Danske Bank, foreningsgiro 20.718 15.626
Fanø Sparekasse, checkkonto 1.367 583
Fanø Sparekasse, indlån 166.404 166.003
Fanø Sparekasse, garantkapital 7.000 7.000
     
Likvide midler 195.489 189.212
     
     
Tilgodehavende kontingent 0 400
Andre tilgodehavender 0 3.180
     
Tilgodehavender 0 3.580
     
     
Aktiver 195.489 192.792
     
     
     
     
     
Formue primo 163.333 152.549
Årets resultat 4.581 10.784
     
Formue ultimo 167.914 163.333
     
     
Forudbetalte kontingenter 2.000 800
Skyldigt vinteropsyn 25.575 26.719
Andre skyldige omkostninger 0 1.940
     
Gæld 27.575 29.459
     
     
Passiver 195.489 186.886

Bestyrelse

 

Fanø, den 23.05.2015

 

Mogens Friis Nielsen

formand

 

Hans Henning Jensen                  Hans-Jørgen T. Jensen                        Frank Outzen

 

Ove Brinck Sørensen         

 

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2015/16. Års- regnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.

 

Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at ud- trykke en konklusion om årsregnskabet.

 

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 i overens- stemmelse med god regnskabsskik.

 

Fanø, den 23.05.2016

 

Erling Jacobsen

revisor