kr. kr.
     
Kontingenter 122.400 122.800
Rykkergebyr 20 80
     
Indtægter 122.420 122.880
     
     
Administrative assistancer 25.000 0
Arrangement - Sct. Hans 7.280 7.412
Fanø Ugeblad 3.185 3.725
Forsikringspræmier 3.594 3.507
Gaver og repræsentation 1.137 1.160
Generalforsamling og møder 21.750 27.612
Hjemmeside 330 330
Papir, kopier og kuverter 13.013 11.250
Porto og gebyrer 10.064 6.597
Tilskud – ”Ren Ø-dag” 1.000 5.000
Vinteropsyn 26.719 31.784
     
Omkostninger 113.072 98.377
     
     
Driftsresultat 9.348 24.503
     
     
Finansielle indtægter 1.436 1.677
     
Finansielle poster 1.436 1.677
     
     
Årets resultat 10.784 26.180
     
     
     
     
Balance pr. 31.03.2015    
  2014
  kr.
     
Danske Bank, foreningsgiro 15.626 23.539
Fanø Sparekasse, checkkonto 583 758
Fanø Sparekasse, indlån 166.003 155.589
Fanø Sparekasse, garantkapital 7.000 7.000
     
Likvide midler 189.212 186.886
     
     
Tilgodehavende kontingent 400 0
Andre tilgodehavender 3.180 0
     
Tilgodehavender 3.580 0
     
     
Aktiver 192.792 186.886
     
     
     
     
     
Formue primo 152.549 126.369
Årets resultat 10.784 26.180
     
Formue ultimo 163.333 152.549
     
     
Forudbetalte kontingenter 800 1.600
Skyldigt vinteropsyn 26.719 32.737
Andre skyldige omkostninger 1.940 0
     
Gæld 29.459 34.337
     
     
Passiver 192.792 186.886

Bestyrelse

 

Fanø, den 04.06.2015

 

Mogens Friis Nielsen

formand

 

Hans Henning Jensen                  Hans-Jørgen T. Jensen                        Frank Outzen

 

Ove Brinck Sørensen

         

 

Revisionspåtegning

 

Til bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening for regnskabsåret 2014/15. Årsregnskabet er udarbejdet til medlemmernes eget brug.

 

Grundejerforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

 

Den udførte revision

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2014/15 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

 

Fanø, den 04.06.2015

 

Erling Jacobsen

revisor